یک کنفرانس دارم واسه ١٤ ام درباره ترنس سکشوال ها ،یعنى چیزى بوده که دوست داشتم خودم دربارش بدونم و انتخابش کردم.. الان دارم مطلب میخونم و حس میکنم ممکن هست هرلحظه موقع ارائه بزنم زیر گریه ...  بس که موضوع ِ موضوعى هست توو ایران .. یکسره یاد اون دوستم میوفتم که تغییر جنسیت داد و با عکساش میشه فهمید که چقدر هر روز داره مردتر میشه .. چقدر سعى میکنه مرد بنظر بیاد ولى میفهمم هنوز زن بودن رو توو حرفاش حتى با داداش گفتناش به دوستاش! منبع : خودمو ادامـــه میدم تو کیوسکه نبش رویا... |خیلى راهه از زمین تا آسمون... منبع : خودمو ادامـــه میدم تو کیوسکه نبش رویا... |خیلى راهه از زمین تا آسمون... منبع : خودمو ادامـــه میدم تو کیوسکه نبش رویا... |خیلى راهه از زمین تا آسمون... منبع : خودمو ادامـــه میدم تو کیوسکه نبش رویا... |خیلى راهه از زمین تا آسمون... منبع : |خیلى راهه از زمین تا آسمون... منبع : خودمو ادامـــه میدم تو کیوسکه نبش رویا... |خیلى راهه از زمین تا آسمون... منبع : |خیلى راهه از زمین تا آسمون... منبع : خودمو ادامـــه میدم تو کیوسکه نبش رویا... |خیلى راهه از زمین تا آسمون... منبع : خودمو ادامـــه میدم تو کیوسکه نبش رویا... |خیلى راهه از زمین تا آسمون... منبع : خودمو ادامـــه میدم تو کیوسکه نبش رویا... |خیلى راهه از زمین تا آسمون... منبع : |خیلى راهه از زمین تا آسمون... منبع : |خیلى راهه از زمین تا آسمون... منبع : خودمو ادامـــه میدم تو کیوسکه نبش رویا... |خیلى راهه از زمین تا آسمون... منبع : |خیلى راهه از زمین تا آسمون... منبع : خودمو ادامـــه میدم تو کیوسکه نبش رویا... |خیلى راهه از زمین تا آسمون... منبع : خودمو ادامـــه میدم تو کیوسکه نبش رویا... |خیلى راهه از زمین تا آسمون... منبع : خودمو ادامـــه میدم تو کیوسکه نبش رویا... |خیلى راهه از زمین تا آسمون... منبع : خودمو ادامـــه میدم تو کیوسکه نبش رویا... |خیلى راهه از زمین تا آسمون... منبع : خودمو ادامـــه میدم تو کیوسکه نبش رویا... |خیلى راهه از زمین تا آسمون... منبع : خودمو ادامـــه میدم تو کیوسکه نبش رویا... |خیلى راهه از زمین تا آسمون... منبع : خودمو ادامـــه میدم تو کیوسکه نبش رویا... |خیلى راهه از زمین تا آسمون... منبع : خودمو ادامـــه میدم تو کیوسکه نبش رویا... |خیلى راهه از زمین تا آسمون... منبع : خودمو ادامـــه میدم تو کیوسکه نبش رویا... |خیلى راهه از زمین تا آسمون... منبع : خودمو ادامـــه میدم تو کیوسکه نبش رویا... |خیلى راهه از زمین تا آسمون... منبع : |خیلى راهه از زمین تا آسمون... منبع : خودمو ادامـــه میدم تو کیوسکه نبش رویا... |خیلى راهه از زمین تا آسمون... منبع : خودمو ادامـــه میدم تو کیوسکه نبش رویا... |خیلى راهه از زمین تا آسمون... منبع : خودمو ادامـــه میدم تو کیوسکه نبش رویا... |خیلى راهه از زمین تا آسمون... منبع : اما من برایت چای می‌ریزم... |خیلى راهه از زمین تا آسمون... منبع : |خیلى راهه از زمین تا آسمون... منبع : اما من برایت چای می‌ریزم... |خیلى راهه از زمین تا آسمون... منبع : |خیلى راهه از زمین تا آسمون... منبع : اما من برایت چای می‌ریزم... |خیلى راهه از زمین تا آسمون... منبع : اما من برایت چای می‌ریزم... |خیلى راهه از زمین تا آسمون... منبع : اما من برایت چای می‌ریزم... |خیلى راهه از زمین تا آسمون... منبع : |خیلى راهه از زمین تا آسمون... منبع : |خیلى راهه از زمین تا آسمون... منبع : |خیلى راهه از زمین تا آسمون... منبع : |خیلى راهه از زمین تا آسمون... منبع : |خیلى راهه از زمین تا آسمون... منبع : |خیلى راهه از زمین تا آسمون... منبع : |خیلى راهه از زمین تا آسمون... منبع : |خیلى راهه از زمین تا آسمون... منبع : |خیلى راهه از زمین تا آسمون... منبع : |خیلى راهه از زمین تا آسمون... منبع : |خیلى راهه از زمین تا آسمون... منبع : |خیلى راهه از زمین تا آسمون... منبع : |خیلى راهه از زمین تا آسمون... منبع : |خیلى راهه از زمین تا آسمون... منبع : |خیلى راهه از زمین تا آسمون... منبع : |خیلى راهه از زمین تا آسمون... منبع : |خیلى راهه از زمین تا آسمون...
برچسب ها :